Üniversiteye KPSS’siz en az ilköğretim mezunu kura ile personel alınacak! Başvurular bugün sona eriyor

Üniversiteye KPSS’siz en az ilköğretim mezunu kura ile personel alınacak! Başvurular İçin Bu gün Son…
Geçtiğimiz günlerde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından en az ilköğretim mezunu adayların başvuru yapacağı kura ile personel alımı ilanına başvuruların bugün sona ereceği açıklandı. Üniversite bünyesinde çalışacak personellerde aranan başvuru şartları da aktarıldı. Üniversite personel alım ilanı detayları haberimizde.

Üniversiteye KPSS’siz en az ilköğretim mezunu kura ile personel alınacak! Başvurular bugün sona eriyor
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan personel alım ilanında, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Alanya/Akseki/Gazipaşa’da çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.” denildi.

Şartları uyan adayların, 18.03.2020-24.03.2020 tarihleri arasında başvurularını Alanya İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak.

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

6. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

7. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. EK-1 2 8. Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

9. Sözlü Sınavdan başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu Tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

11. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.

12. İlan tarihinden önce Alanya İlçesinin içerisinde ikamet ediyor olmak.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI)

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. En az lise (lise ve dengi ) mezunu olmak. 3. İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

4. 5188 sayılı Kanun gereği Silahlı özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli silahlı özel güvenlik kimlik kartına veya silahlı özel güvenlik geçici kimlik kartına sahip olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ
1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. En az ilkokul en fazla Ortaöğretim mezunu olmak.

3. İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Alanya İŞKUR tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda EK-1 3 çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 08.04.2020 tarihinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir. Kura çekim tarihi, saati veya yerinde değişiklik olması durumunda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi internet sayfasında (www.alanya.edu.tr) duyurulacaktır. Yine kura sonucu belirlenen adaylar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi internet sayfasında (www.alanya.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Kura sonucunda asıl

aday olarak ilan edilenler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi internet sayfasında (www.alanya.edu.tr) duyurulacak tarihlerde aşağıda belirtilen belgeler (aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde) ile birlikte şahsen Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde; şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, yerlerine yedek aday listesinde yer alan adaylar sırayla dahil edilebilecektir.

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4. Alanya İlçe sınırları içerisinde ikamet ettiğini belgeleyen Yerleşim Yeri Belgesi Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7. Güvenlik görevlisi ilanına başvuracak adayların geçerli özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartlarının veya geçici güvenlik kimlik kartlarının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi 8. Sağlık raporu.

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre Rektörlük Binasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi internet sayfasında (www.alanya.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır. EK-1 4 Sınav sonucu belirlenen asıl ve yedek adayların listesi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi internet sayfasında (www.alanya.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi internet sayfasında (www.alanya.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Atamaya hak kazanan kişilerden güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı araştırılacak olup güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı olumsuz gelenler, kadroya alınsa bile kurumla ilişikleri kesilecektir

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Personel Alım İlan Metni için TIKLAYINIZ..

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?