Sözleşmeli personel bilirkişilik yapabilir mi?

4B Sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesine göre çalışıyor.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar:

“Madde 8- Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç).”

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

Madde 63 – (1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re’sen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanuni temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir.

Madde 64 – (1) Bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulu tarafından hazırlanan listede yer alan kişiler arasından seçilir.

Madde 65 – (1) Aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler:

a) Resmi bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü maddede belirtilen listelerde yer almış bulunanlar.

b) İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler.

c) İncelemenin yapılması için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununda da sözleşmeli personelin bilirkişilik yapmasına engel bir hükme rastlamadık.

Yargı mercilerince takdir edilen, kanunda düzenlenmiş, kamusal bir görev olduğundan bilirkişilik bizce “dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapma yasağı” kapsamında sayılmamalı.

Devlet Personel Başkanlığı görüşünde de bilirkişilik yapabilmenin mümkün olduğu belirtilmiş ancak görüşte konunun belirli durumlarla sınırlanmaya çalışıldığını görüyoruz:

“Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde re’sen bilirkişi olarak görevlendirilmeleri veya kurumları tarafından kurum adına bilirkişi incelemesi yapmak üzere isimleri yetkili yargı merciine bildirilmelerihallerinde bilirkişilik yapabilecekleri mütalaa edilmektedir.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?