Sağlık Personeli Yurt Dışı Çalıştırma İlanı

İLAN METNİ
Bakanlığımız tarafından Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti ve Somali
Federal Cumhuriyeti sağlık tesislerinde geçici olarak görevlendirilmek üzere tüm unvan ve
branşlarda, Suriye’deki Sağlık tesislerine ise sadece uzman tabip, tabip ve diş tabibi
müracaatları 10/01/2019 – 31/01/2019 saat 23:59’a kadar alınacaktır. Bakanlık Makamınca
doğrudan takdir olunacak haller ve yapılacak görevlendirmeler hariç olmak üzere, müracaatlar
aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre alınacaktır.
A. Genel Esaslar:
(1) Görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterler;
a) Uzman tabip ve tabipler dâhil aktif çalıştığı yerde unvan ve branşında tek olmamak,
b) Özellikli birimler (Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane vb.) için yapılacak
görevlendirmelerde gerekli sertifika veya eğitim belgesine sahip olmak,
c) Başvurmuş olduğu unvan/branşta fiilen en az üç yıl çalışıyor olmak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,
d) Tabip ve uzman tabip dışındaki sağlık personelinin belirtilen kriterler çerçevesinde
yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, acil servis ve diyaliz ünitesi vb. özellikli birimlerde
görevlendirme talep etmeleri halinde görev alacakları yıl içerisinde 40 yaşını, diğer sağlık
hizmetleri için 45 yaşını doldurmamış olmak,
e) İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımaları gerekmektedir..
(2) Yurt dışı sağlık tesislerinde ilk defa görevlendirilecek olanların taleplerine öncelik verilir.
(3) Görevlendirmeler için başvuranlar arasından kriterlere uygun personel bulunamaması
durumunda, KHGM tarafından resen tespit edilen personel arasından komisyonca uygun
görülenlerin görevlendirmesi yapılır.
(4) Gerekli görülmesi halinde komisyon marifetiyle ve komisyonca belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin mülakat yapılabilir.
B. Başvuru Esasları:
(1) Yurtdışı sağlık tesislerinde görevlendirme yapılmasına ilişkin ilan ve diğer duyurular Kamu
Hastaneleri Genel Müdürlüğünün www.khgm.saglik.gov.tr adresinden yapılır.
(2) Müracaatlar ilan metninde belirlenen usul ve esaslara göre Sağlık Personeli Takip Sistemi
(SPTS) üzerinden alınır. Başvuru için kullanılacak internet adresi spts.saglik.gov.tr dir.
(3) Görev almak isteyen personel, Sağlık Personeli Takip Sisteminde yer alan “Yurtdışı Sağlık
Tesislerinde Görev Talep Formu’nu doldurularak, görev yaptığı kurumun en üst amirine
onaylatılır. Onaylatılan evraklar elektronik ortama aktarılarak “pdf” formatında başvuru
yapılan sayfaya yüklenerek başvuru kesinleştirilir.
(4) Başvuru dönemleri KHGM tarafından ilan edilir. Başvuru dönemleri dışında yapılan
(yöneticiler, tabip, uzman tabipler ile diş tabibi ve uzman diş tabibi hariç) müracaatlar ile
duyuru metninde belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye
alınmaz.
(5) Daha önce farklı görevler ile yurtdışında bulunup, görevini yerine getirmeme, disiplinsizlik,
devleti temsil edememe gibi nedenlerle görevi sonlandırılan personel herhangi bir görev/unvan
ayrımına bakılmaksızın yeniden görevlendirilemez.
(6) Usule uygun başvurular ilgili Komisyon tarafından değerlendirilecektir.
(7) Başvurular yukarıda belirtilen internet adresi aracılığıyla e-devlet üzerinden yapılacağından
e-devlet şifresinin alınmış olması gerekmektedir.
(8) Yayımlanan internet adresinde “Kullanıcı Kılavuzu” bulunmakta olup müracaatta
bulunacakların bu kılavuzu inceledikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.
(9) Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin veya müracaatı sehven kabul
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
C. Görevlendirme süreleri
Görevlendirme süreleri; sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık tesisi ve
unvan/branş bazında, sağlık hizmet sunumunu kesintiye uğratmayacak şekilde ilgili ülke vize
uygulamalarına dikkat edilerek uygun periyotlarda alınacak görev onayı ile belirlenir. İlgili ülke
için Komisyonun uygun görmesi halinde yönetici, tabip ve uzman tabip, diş tabibi ve uzman
diş tabibi olarak görevlendirilmiş personelin görev süreleri dönem ve süre şartı aranmaksızın
uzatılabilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?