Başpolis’ten amirliğe geçişe yönelik usul ve esaslar

İçişleri Bakanlığı, Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarının İlk Derece Amirlik Eğitimine Giriş Şartları, Sınav ve Eğitimine Dair Usul ve Esasları onayladı

Onaylanan usul ve esaslarda, sınav ve başvuru takvimleri yer almadı.

Usul ve Esasların 7. maddesine göre, ilk derece amirlik eğitimine başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar şu şekilde olacak:

a) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Kanunun Geçici 29 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 26/10/2018 tarihi itibariyle kırk beş yaşından gün almamış olmak,
c) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
ç) Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve tüm meslek süresi içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,
d) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı haklarında devam eden adli veya idari soruşturma olmamak şartları aranır.

BAŞPOLİS MEMURU VE KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURLARININ İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİNE GİRİŞ ŞARTLARI, SINAV VE EĞİTİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç
MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, ilk derece amirlik eğitimine başvuracak başpolis memuru ve kıdemli başpolismemurlarında aranacak şartlar, yapılacak sınav ve eğitime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Usul ve Esaslar, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memurlarından Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimine katılacak adaylarda aranacak nitelikleri, sınav komisyonlarının oluşturulmasını, yapılacak sınav, düzenlenecek eğitim ve atama işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun Geçici 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Aday: Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memurları için açılacak ilk derece amirlik eğitimi sınavına başvuranpersoneli,
b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,
ç) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,
d) Kanun: 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununu,
e) PAEM: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ifade eder.

MADDE 5 (1) İlk derece amirlik eğitimlerine ilişkin müracaat, sınav ve eğitim tarihleri Bakan onayı ile belirlenir, iş ve işlemleri Başkanlıkça yürütülür.
(2) Başvuru ve sözlü sınav tarihleri Başkanlık resmi internet sayfası veya diğer uygun iletişim araçları üzerinden duyurulur.
(3) Adayların ön başvuruları, Başkanlık tarafından elektronik ortam üzerinden alınır. Ön başvuruları kabul edilen adaylar müracaat için ilgili belgelerle birlikte ayrıca şahsen çağrılır.

Komisyonların oluşturulması
MADDE 6 (1) Komisyonlar Başkanlık tarafından aşağıdaki şekilde oluşturulur:
a) Müracaat Kabul Komisyonu; biri en az şube müdürü düzeyinde dört rütbeli personel ile en fazla yirmi memurdan oluşur.
b) Sözlü Sınav Komisyonu; ikisi emniyet müdürü rütbesinde, ikisi öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişiden oluşur.
(2) Başkan tarafından, komisyonların emrine en fazla yirmişer memur görevlendirilebilir.
(3) Başkanlıkça aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak her alanda birden fazla komisyon kurulabilir.

Adaylarda aranılacak nitelikler
MADDE 7 (1) İlk derece amirlik eğitimine başvuru yapacak adaylarda;
a) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Kanunun Geçici 29 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 26/10/2018 tarihi itibariyle kırk beş yaşından gün almamış olmak,
c) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
ç) Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve tüm meslek süresi içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,
d) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı haklarında devam eden adli veya idari soruşturma olmamak şartları aranır.

(2) İlk derece amirlik eğitimine başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde, sınav sonucuna bakılmaksızın haklarında yapılan tüm işlemler iptal edilir.

Başvuruda istenen belgeler ve başvuruların alınması
MADDE 8
 (1) Şahsen müracaat sırasında adaylardan;
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanını içeren sınav başvuru dilekçesi,
b) Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf istenir.
(2) Adaylar belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları ildeki Eğitim Şube Müdürlüklerine/Büro Amirliklerine, merkez teşkilatında ise PAEM’e başvururlar. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birimlere yaparlar. Birimlerde müracaat esnasında alınacak olan birinci fıkradaki belgeler PAEM’e gönderilir.
(3) Eksik belgeyle, posta yoluyla veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
(4) Şahsen alınacak müracaatlar, müracaat kabul komisyonunca değerlendirilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatı kabul edilir.

Sınavın Yapılması
MADDE 9
 (1) Adayların ilk derece amirlik eğitimine giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılır.
Sınavın yeri ve zamanı Başkanlığın internet sitesinden veya uygun iletişim araçları vasıtasıyla duyurulur.
(2) Sözlü sınavın hazırlıkları ve gerçekleştirilmesi işlemleri Başkanlık tarafından yapılır.
(3) Şahsen müracaatı kabul edilen adaylar, sözlü sınav komisyonu tarafından sınava tabi tutulurlar.
(4) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk,açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme sözlü sınav komisyonu ile paylaşılır.

daylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Adayın;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Adayın sözlü sınavdan başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
(5) Sözlü sınav komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında İlk Derece Amirlik Eğitimine Uygundur,başarısız adaylar hakkında İlk Derece Amirlik Eğitimine Uygun Değildir kararı verir. Puanlama ve karar,değerlendirme karar formuna işlenir.
(6) Sözlü sınav komisyonu kararına itiraz edilemez.
(7) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlıkça ilan edilir ve buna ilişkin kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.

Eğitim
MADDE 10 
(1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylara, Başkanlıkça yirmi beş saatten az olmamak üzere iki haftalık uzaktan eğitim programı düzenlenir.
(2) Adaylar uzaktan eğitim programının tamamına katılmak zorundadır.
(3) Uzaktan eğitim programına eksik katılan veya tamamına katılmayan adaylar başarısız, tamamına katılanlar başarılı sayılır. Başarısız adaylar 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları halinde, bu Usul ve Esaslar çerçevesinde eğitim açılması halinde eğitim programına iştirak ettirilir.
(4) Uzaktan eğitim programına katılım Başkanlık tarafından takip edilir. Eğitime katılan adayların başarılı/başarısız durumu Başkanlıkça duyurulur ve katılım durumunu gösterir liste Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
(5) Eğitimin yeri, müfredat programı ve eğitim süresince uyulması gereken hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Atama işlemleri
MADDE 11
 (1) Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar Komiser Yardımcılığı rütbesine kanuni kadrolarında atanırlar.

Yürürlük
MADDE 12 (1) Bu Usul ve Esaslar onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 (1) Bu Usul ve Esas hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

OLUR
10/01/2019
Süleyman SOYLU
Bakan

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?